Privacy Terms

Women Laughing

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze warunki użytkowania regulują dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej www.unimil.pl (dalej zwanej: „Witryną“).

Kontynuując korzystanie z naszej Witryny, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi informacjami i że jednoznacznie zgadza się z poniższymi warunkami użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do naszej Polityki Prywatności http://www.unimil.pl/polityka-prywatnosci oraz Polityki Plików Cookie http://www.unimil.pl/cookies , która dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz wykorzystujemy pliki cookies, wtyczki mediów społecznościowych i inne rodzaje technologii śledzących. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy użytkownika do zapoznania się odpowiednio z naszą Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookie.

 

 1. KIM JESTEŚMY
  1. Witrynę obsługuje spółka LifeStyles Healthcare Pte. Ltd. z siedzibą pod adresem 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapur 049712 (dalej zwaną: „LifeStyles”, „my”, „nas”, „nasz”). Użytkownik może się z nami skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem info@lifestyles.com lub z lokalnym oddziałem spółki.
  2. Zawarte w niniejszych warunkach użytkowania odniesienia do obowiązujących przepisów prawa w sposób dorozumiany obejmują również wszelkie ewentualne zmiany do tychże przepisów.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania według własnego uznania zmian i modyfikacji do niniejszych warunków użytkowania. Informacje o zmianach i modyfikacjach zostaną przekazane użytkownikowi za pośrednictwem naszej Witryny. Jeśli użytkownik będzie nadal korzystał z naszej Witryny po dniu wejścia zmian lub modyfikacji w życie, takie korzystanie z naszej Witryny będzie oznaczało wyrażenie zgody na zmienione warunki użytkowania.
 2. KORZYSTANIE Z WITRYNY I OGRANICZENIA
  1. Spółka LifeStyles obsługuje i kontroluje niniejszą Witrynę. Udostępniamy użytkownikowi stronę do użytku osobistego według naszego wyłącznego uznania.
  2. Korzystanie przez użytkownika z naszej Witryny podlega niniejszym warunkom użytkowania, naszej Polityce Prywatności http://www.unimil.pl/polityka-prywatnosci oraz Polityce Plików Cookie http://www.unimil.pl/# . Korzystanie przez użytkownika z naszej Witryny musi być zgodne z wymogami obwiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.
  3. W związku z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania udzielamy użytkownikowi niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do naszej Witryny do celów osobistych i niekomercyjnych.
  4. Użytkowanie Witryny w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami jest zabronione. Uprawnienia udzielone użytkownikowi w niniejszych warunkach użytkowania podlegają następującym ograniczeniom:
 • Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania strony do bezprawnych i niewłaściwych celów.
 • Użytkownikowi zabrania się korzystania z naszej witryny w sposób powodujący uszczerbek lub szkodę dla naszych interesów lub kompromitujący spółkę LifeStyles.
 • Użytkownikowi zabrania się umieszczania lub transmitowania materiałów zachęcających do działań niezgodnych z prawem, stanowiących zagrożenie, zniesławiających, szkalujących, obraźliwych lub budzących jakikolwiek sprzeciw lub naruszających jakiekolwiek prawa.
 • Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania strony do celów komercyjnych lub osiągania korzyści.
 • Użytkownikowi zabrania się użytkowania naszej Witryny w jakikolwiek sposób zakłócający osobom trzecim korzystanie lub zadowolenie z naszej Witryny.
 • Użytkownikowi zabrania się powielania, duplikowania, imitowania, kopiowania lub komercyjnego wykorzystywania jakiegokolwiek elementu naszej witryny, w całości lub częściowo (łącznie z treścią, projektem/układem graficznym, grafiką i dźwiękiem) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Użytkownikowi zabrania się uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu, ingerowania, uszkadzania lub zakłócania działania naszej Witryny lub jakiejkolwiek jej części, urządzeń lub sieci, na których przechowuje się Witrynę, oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania naszej Witryny lub jakichkolwiek urządzeń, sieci lub oprogramowania należących do osób trzecich lub przez nie użytkowanych.
 • Użytkownikowi zabrania się świadomego transmitowania, wysyłania lub wczytywania danych lub materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, oprogramowanie szpiegujące lub zawierające reklamy i wszelkiego szkodliwego oprogramowania lub podobnych kodów komputerowych zaprojektowanych, by negatywnie wpływać na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
 • Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą nam szkodzić, blokować, nadmiernie obciążać, wpływać negatywnie lub narażać.
 • Użytkownikowi zabrania się naruszania praw własności intelektualnej, naszych lub osób trzecich, poprzez użytkowanie naszej Witryny.
 1. TREŚCI UDOSTĘPNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  1. Jeśli użytkownik zamieści jakiekolwiek materiały na naszej Witrynie lub udostępni nam materiały lub informacje za pośrednictwem naszej Witryny, takie materiały nie będą uznawane za poufne. Jeśli takie materiały zostaną uznane za dane osobowe, przetworzymy te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach przedstawionych w naszej Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookie
  2. Jeśli takie materiały mogą być chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej, użytkownik niniejszym przyznaje spółce LifeStyles oraz podmiotom powiązanym z LifeStyles niewyłączne, wolne od opłat licencyjnych, ogólnoświatowe i zbywalne prawo do wyświetlania, powielania, ujawniania, rozpowszechniania, modyfikowania, łączenia i wykorzystywania tych materiałów we wszystkich, bez wyjątku, celach komercyjnych i niekomercyjnych, przez okres trwania ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Treści zawarte na naszej Witrynie są chronione przez prawa własności intelektualnej dotyczące praw autorskich i znaków towarowych oraz przez przepisy prawa obowiązujące w różnych jurysdykcjach na całym świecie. My i/lub podmioty powiązane jesteśmy właścicielami i/lub posiadaczami licencji na wszelkie prawa własności intelektualnej na naszej Witrynie oraz materiały na niej publikowane. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
  2. Użytkowanie naszej Witryny oraz niniejsze warunki użytkowania, nie przyznają użytkownikowi, w sposób dorozumiany ani w żaden inny sposób, prawa, licencji lub własności w zakresie praw własności intelektualnej innych niż licencja wspomniana w art. 2.3 niniejszych warunków. Nieautoryzowane wykorzystanie treści zawartych na naszej Witrynie lub materiałów na niej opublikowanych będzie stanowiło naruszenie niniejszych warunków i/lub naruszenie praw własności intelektualnej należących do nas i/lub naszych podmiotów powiązanych i/lub licencjodawcy.
 3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Użytkownik korzysta z naszej Witryny na własne ryzyko. Mimo że podejmujemy odpowiednie działania, by upewnić się, że treści zawarte na naszej Witrynie są poprawne i aktualne, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień dotyczących poprawności, aktualności, kompletności, dostępności lub bezpieczeństwa takich treści lub naszej Witryny.
  2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości oraz pominięcia w treściach zawartych na naszej Witrynie ani za żadne straty, szkody, koszty i wydatki poniesione przez użytkownika w związku z uzyskaniem dostępu, korzystaniem, poleganiem na, opóźnieniami lub niemożliwością uzyskania dostępu, wykorzystania lub polegania na treściach lub naszej Witrynie.
  3. Produkty wspomniane na naszej Witrynie mogą nie być dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. Nie udzielamy żadnych zapewnień dotyczących dostępności konkretnego produktu w konkretnym kraju.
  4. Nie mamy kontroli nad treściami, witrynami i zasobami dostarczanymi przez strony trzecie, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników umieszczonych na naszej Witrynie i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, szkody, koszty ani wydatki w związku z wykorzystaniem ich przez użytkownika.
  5. Nie gwarantujemy dostępności ani możliwości korzystania z naszej Witryny w żadnej konkretnej lokacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących uzyskiwania dostępu i korzystania z naszej Witryny.
 4. WARUNKI OGÓLNE
  1. Jeśli przynajmniej jeden zapis zawarty w niniejszych warunkach użytkowania zostanie uznany za nieważny, nieskuteczny, niewykonalny lub nielegalny, taka nieważność, nieskuteczność, nielegalność i niewykonalność nie wpływa na żadne inne zapisy w niniejszych warunkach użytkowania.
  2. Jeśli w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania nie podejmiemy natychmiastowych działań, nie oznacza to, że odstępujemy od naszych praw (jak możliwość podjęcia działań w przyszłości).
  3. Użytkowanie naszej Witryny podlega przepisom obowiązującym w Singapurze, a użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję sądów w Singapurze, bez uszczerbku dla innych obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach.